Slovenčina  Magyar  

Štvorročné študijné odbory

 Po úspešnom ukončení štúdia v týchto odboroch žiaci získajú výučný list a vysvedčenie o maturitnej skúške a majú možnosť zvýšiť si svoju kvalifikáciu na vysokých školách alebo univerzitách.

OAP6352 6 obchod a podnikanie                 

Absolvent tohto študijného odboru je kvalifikovaný pracovník, ktorý používa moderné metódy a formy podnikateľskej činnosti. Ovláda dva cudzie jazyky, základnú problematiku obchodu a podobne. Po úspešnom ukončení štúdia sa môžu absolventi zamestnať v obchodných spoločnostiach, štátnych organizáciách, alebo ako živnostníci
 
Aplikovaná ekonómia, Online učebnicaÚčtovanie na PC

2697 4  mechanik elektrotechnik

V tomto študijnom odbore pripravujeme od­borníkov pre oblasť elektroniky a automatizačnej techniky. Absolventi sa uplatnia všade tam, kde sa vyžadujú vedomosti z elektroniky, automatizácie a výpočtovej techniky vo všetkých priemyselných podnikoch na úseku údržby, opráv a modernizácie strojov a zariadení.

6442 4 obchodný pracovník 

Absolventi tohto študijného odboru sú kvalifikovaní pracovníci schopní samostatne vykonávať náročné pracovné činnosti v obchodno-prevádzkových funkciách. Majú základné vedomosti z marketingu, účtovníctva, ovládajú práce v obchodnej prevádzke. Po úspešnom vykonaní maturitnej skúšky sa  môžu uplatniť ako vedúci obchodných prevádzok, pracovníci marketingu a podobne.

2413 4  mechanik strojov a zariadení

absolvent tohto študijného odboru má všeobecné vedomosti z oblasti strojárstva, obsluhy klasických ale i programovaných strojov a strojárskych zariadení. Po úspešnom ukončení štúdia si môže nájsť uplatnenie v podnikoch strojárskeho zamerania ako technický pracovník, technológ výroby, technický kontrolór, majster a podobne.

Trojročné učebné odbory

Po úspešnom ukončení štúdia v týchto odboroch žiaci získajú výučný list a vysvedčenie o záverečnej skúške a tým stredné odborné vzdelanie. Kvalifikáciu si môžu zvýšiť ukonče­ním nadstavbového štúdia.

2466 2 mechanik opravár 02 stroje a zariadenia

Žiaci tohto učebného odboru ovládajú  ručné i strojové obrá­banie, zváranie,  montáž a demontáž vybraných strojov a zariadení. Počas štúdia sa  podieľajú na výrobe rôznych strojárskych výrobkov a zariadení. Absolventi sa môžu uplatniť, ako prevádzkoví montéri, prevádzkoví zámočníci v rôznych firmách, prípadne môžu samostatne podnikať.

2433 2 obrábač kovov

Žiaci sa naučia správne a samostatne čítať technické výkresy, uplatňovať technologické a pracovné postupy a používať technické normy. Absolventi sú pripravení vykonávať širokú škálu sústružníckych, frézarských a brusičských prác vo výrobe. Uplatnia sa vo všetkých typoch strojárskej výroby.

 

 2683 2 elektromechanik 02 stroje a zariadenia

V tomto odbore pripravujeme odborníkov pre elektrotechniku, schopných vykonávať montáž, opravy a údržbu prevažne silnoprúdových zariadení.

3684 2 strechár             Žiaci postupne získavajú vedomosti a zručnosti, ktoré súvisia so zhotovovaním a opravami rôznych druhov krytín striech a strešných konštrukcií. Absolventi sú pripravení samostatne vykonávať činnosti vyplývajúce z povolania pokrývača, tesára, klampiara a izolatéra

6460 2 predavač

Absolventi tohto učebného odboru sú schopní samostatne pracovať v obchodnej oblasti ako pracovníci maloobchodu alebo veľkoobchodu. Získajú vedomosti z tovaroznalectva, obchodnej prevádzky, ekonomiky, vypracovanie obchodných písomností pomocou výpočtovej techniky. Odborný výcvik vykonávajú žiaci v rôznych predajniach hlavne v našom meste. Po úspešnom ukončení štúdia majú možnosť zvýšiť si kvalifikáciu v študijnom odbore obchodník – prevádzka obchodu.

6475 2 technickoadministratívny pracovník

Absolventi sa v praxi môžu uplatniť ako  technickoadministratívni pracovníci vo výrobe, prevádzke, skladoch, doprave a pod. Ovládajú prácu na počítači,  písanie na písacom stroji, majú zručnosti pri práci s technickou dokumentáciou, poznajú základy ekonomiky, účtovníctva, marketingu. Nadväzne si môžu absolventi zvýšiť kvalifikáciu v nadstavbovom štúdiu v odbore technickoekonomický pracovník.